Category Archives: Greek

Δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής

  Έπειτα από διαρκή αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη σύσταση νέας εταιρικής μορφής υπό την επωνυμία “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια” (Ι.Κ.Ε).

Με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρηματικές πρακτικές, οι τρόποι συναλλαγής, η τεχνολογική εξέλιξη και τα διάφορα νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν κενά νόμου στην πολιτεία, η οποία οφείλει να παράγει αντίστοιχο νομοθετικό έργο που να τα αναπληρώνει. Η Ι.Κ.Ε αποτελεί μία προσπάθεια να καλύψει τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία.

Ενδεικτικά κάποια από τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε είναι τα εξής:

– Κεφάλαιο : τουλάχιστον ένα (1) ευρώ.

– Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία είτε με κεφαλαιουχικές είτε με εξωκεφαλαιουχικές είτε με εγγυητικές εισφορές.

Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

– Έδρα: Μη υποχρέωση ύπαρξης πραγματικής έδρας στην Ελλάδα

– Ίδρυση χωρίς συμβολαιογραφική πράξη υπό προϋποθέσεις

– Αγγλική γλώσσα: χρήση σε αποφάσεις εταίρων και καταστατικό

– Email: Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Η διαβούλευση παραμένει ανοιχτή εώς την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρειεα για το νομοσχέδιο ή/και επιθυμούν να συνδράμουν με τα προσωπικά τους σχόλια μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του opengov. Προσωπικά εκτιμώ ότι αξίζουν τον χρόνο σας.


Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Επ’ ευκαιρίας της εισαγωγής του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) στην ελληνική πραγματικότητα, των αρκετών ερωτηματικών που έχουν προκύψει από την ημερομηνία εφαρμογής του και της προσωπικής μου εμπειρίας, λαμβάνοντας την πρώτη έγκριση από το ΕΒΕΑ για ίδρυση υποκαταστήματος βρετανικής εταιρείας, παραθέτω με το παρόν απλές και χρήσιμες σχετικές πληροφορίες της διαδικασίας.

Είναι συνήθης πρακτική πολλές αλλοδαπές εταιρείες να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα για να ασκήσουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας, είτε ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τα άρθρα 50, 50α, 50β του ν. 2190/20.

Το ελληνικό υποκατάστημα έχει τις ίδιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία και τα κέρδη του φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν για τις εγχώριες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2011, για την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται αρχικά έγκριση από την τοπική αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) και εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Η αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος κρίνει, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποια ελληνική εταιρική μορφή προσομοιάζει η μορφή της αλλοδαπής εταιρείας και παρέχει αντιστοίχως άδειες εγκατάστασης είτε με τη μορφή της ΕΠΕ είτε της ΑΕ.

Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µιας ΑΕ ή ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ.

Δικαιολογητικά προς Υπηρεσία ΓΕΜΗ:

 1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της
 2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της
 3. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
 5. Βεβαίωση για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της
 6. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο
 7. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβεβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας.
 8. Γραμμάτιο είσπραξης από ΔΟΥ, τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης έγκρισης στο ΦΕΚ
 9. Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος

Σημειώσεις:

 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα – Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»
 • Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις ΕΠΕ
 • Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ ή ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για όμοιου Νομικού τύπου ελληνικών εταιρειών (υποχρεωτικά 4.500,00 ευρώ για ΕΠΕ και 60.000,00 ευρώ για ΑΕ).
 • Οι πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστούν και θα διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν :

α) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ε.Ε: ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή

β) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε:  ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ και ως Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ ΑΕ.