Δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής

  Έπειτα από διαρκή αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη σύσταση νέας εταιρικής μορφής υπό την επωνυμία “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια” (Ι.Κ.Ε).

Με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρηματικές πρακτικές, οι τρόποι συναλλαγής, η τεχνολογική εξέλιξη και τα διάφορα νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν κενά νόμου στην πολιτεία, η οποία οφείλει να παράγει αντίστοιχο νομοθετικό έργο που να τα αναπληρώνει. Η Ι.Κ.Ε αποτελεί μία προσπάθεια να καλύψει τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία.

Ενδεικτικά κάποια από τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε είναι τα εξής:

– Κεφάλαιο : τουλάχιστον ένα (1) ευρώ.

– Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία είτε με κεφαλαιουχικές είτε με εξωκεφαλαιουχικές είτε με εγγυητικές εισφορές.

Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

– Έδρα: Μη υποχρέωση ύπαρξης πραγματικής έδρας στην Ελλάδα

– Ίδρυση χωρίς συμβολαιογραφική πράξη υπό προϋποθέσεις

– Αγγλική γλώσσα: χρήση σε αποφάσεις εταίρων και καταστατικό

– Email: Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Η διαβούλευση παραμένει ανοιχτή εώς την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρειεα για το νομοσχέδιο ή/και επιθυμούν να συνδράμουν με τα προσωπικά τους σχόλια μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του opengov. Προσωπικά εκτιμώ ότι αξίζουν τον χρόνο σας.


Comments are disabled.